Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

MultiEdge Stock Portfolio

Som namnet antyder är M.E.S.P en aktiestrategi med flera inbyggda delstrategier som samverkar för att tillvarata fördelarna med diversifiering.

Tanken är att ROC and Roll ska hitta de bäst trendande aktierna och därigenom rida på vinnande bolag medan sämre presterande aktier säljs - in med styrka och ut med svaghet. Handel sker alltid första börsdagen varje månad. Resultatet blir självklart helt beroende på vilka aktier som ansluts.

Vi har själva valt bland de mest omsatta bolagen på Stockholm MidCap. Listan innehåller många fina bolag och det finns alltid ett antal som visar stark upptrend. Det gör att förutsättningarna finns att ROC and Roll ska kunna generera vinst den mesta delen av tiden oavsett det generella börsklimatet.

Därmed klassar vi modellen som mer av en investeringsmodell snarare än tradingstrategi.
 

ROC and Roll är helt öppen och använder en enkel formel för att poängsätta aktierna. Rate of Change-funktionen mäter i tre olika tidsperspektiv, årsvis, kvartalsvis och månadsvis. De tre värdena vägs samman och viktas enligt parameterinställningarna i scriptet. I standardinställningen har vi valt att vikta de tre tidshorisonterna enligt följande: Kvartalsvärdet viktas dubbelt så högt som års- och månadsvärdet. Månadsvärdet viktas dessutom negativt. Dvs, en stabil längre trend i kombination med en tillfällig kurskorrektion värderas högre vilket gör att modellen tenderar att köpa "billigt" och sälja "dyrt" relativt sett men ändå ta stor hänsyn till den längre trenden. 
   


Ranking-logiken finns också tillgänglig som kalkyl i Kalkylforskaren i Autotrader så att man enkelt kan bygga en arbetsyta med associerade diagram för att själv studera aktier och deras poäng enligt formeln. Idealiskt även för manuell handel! 

För att analysen alltid ska ha förutsättning att vara träffsäker har en enkel valideringskontroll lagts till. Dess uppgift är att kontrollera varje akties datahistorik för att modellen ska undvika att ta position i ett bolag där det saknas tillräckligt med data eller där en aktiesplitt detekterats.

Det finns också en stoploss-funktion för att undvika att modellen ligger kvar alltför länge i en position som går åt fel håll. Standardvärdet är inställt på 20% för varje aktie, dvs en portföljrisk på 20%/10 positioner = 2% per aktie.

När en aktie stoppas ut förblir den orörd till nästa månadsskifte då ny analys av portföljen görs. Om aktien fortfarande når Topp 10-listan köps den på nytt, annars inte. 
 
Aktie-splittar och Rate of Change-analys

På de mindre aktielistorna är det vanligt att aktiekurser splittas, dvs bolagen växer ofta snabbt med stigande aktiekurser som följd. Bolaget kan då välja att införa en sk splitt på aktien, tex 1/3 eller liknande så att 1 aktie blir 3 nya men priset sänks till 1/3. Detta påverkar analysen om man inte lägger in en splittkorrigering på det datum då det nya antalet aktier gäller. Detta måste man göra själv. Vi har ett videoklipp som visar hur en splitt läggs in: 

YouTube-klipp > Lägg in aktiesplittar
 


Det räcker att lägga in splittar för det senaste året eftersom ROC and Roll-modellen inte tittar längre bakåt än så i analysen. Autotrader Pro-användare som vill simulera modellen längre bakåt i tiden behöver däremot lägga in samtliga splittar under den simulerade perioden. Annars kommer resultatet att bli missvisande. Skatteverket har bra information om splittar och datum. 

Redovisning av resultat 
ROC and Roll-modellens resultat är helt beroende av vilka aktier som ansluts och deras relativa performance jämfört med varandra. Vi har valt ut aktier enligt listan nedan som exempel. Var och en kan naturligtvis välja vilka aktier som helst. Notera att varje användares resultat kommer se olika ut beroende på anslutna aktier. Kravet är att det finns minst 1 års historik för att analysen ska kunna göras korrekt. Man bör också välja bolag vars aktie har så hög omsättning som möjligt för att undvika kursdrivningsproblem. Urvalet nedan har gjorts i Kalkylforskaren där vi mätt omsättningen under en tidsperiod och tagit fram de mest omsatta aktierna på MidCap-listan som har historik minst tillbaka till 2012.

Följande aktier ingår i exempelurvalet i simuleringen nedan. För att själv hitta lämpliga aktier kan man med fördel utgå från Kalkylforskaren och screeningmetoden "Genomsnittlig dagsomsättning". 

 ACAN B  ADDT B  AQ  BEIJ B  BILI A  BIOG B
 BIOT  BMAX  BURE  CAT B  CATE  CLAS B
 COIC  DIOS  DUNI  ELAN B  ENQ  FAG
 FPAR  GUNN  HEBA B  HIQ  HLDX  HMS
 HNSA  IAR B  IVSO  KAHL  KARO  LAGR B
 LIAB  MEKO  MVIR B  NETI B  NEWA B  NMAN
 NOLA B  OEM B  OPUS  ORES  ORX  PROB
 RAY B  SAS  SECT B  SENS  SKIS B  SVOL B
 SYSR  TETY  TRAC B  VBG B  WIHL  VIT B
 VITR  XVIVO        

 
   Insatsen för hela depån 200 000 kr i januari 2012
   Simulerad handel i minutupplösning
   Indexhandel med hävstång=0,1 per tillgång
   Redovisning endast av realiserade resultat
   Återinvestering har använts
   Courtage är inkluderat med 0,15%/39 kr