Stoploss Mini
Previous Topic  Next Topic 

Att programmera Stoploss Mini 


De inställningar som kan göras är tillgängliga i Grunddata under fliken Indata script. Dialogen öppnas genom att markera aktuellt papper i en börslista och trycka ENTER. I fälten "SL Mini flytnivå", "SL Mini Long rest " och "SL Mini Short rest" kan man ange önskade värden enligt följande: 

 • SL Mini flytnivå antal kronor eller punkter som den flytande stoplossnivån ska ligga 
 • SL Mini long rest målantal som bestämmer hur stor del av positionen som ska säljas 
 • SL Mini short rest målantal som bestämmer hur stor del av positionen som ska säljas 


Exempel : Du köper 6 terminskontrakt på 890 punkter, och vill ha en flytande stoploss på 5 punkter under högsta notering sedan köp, och när stoplossen löser ut ska 4 av kontrakten säljas. Då blir värdena i
Grunddata > Indata script


SL Mini flytnivå=5
SL Mini Long rest=2 (du vill ha två kontrakt kvar efter försäljning) 


Om kursen stiger till 907, och därefter börjar falla tillbaka kommer stopplossen att lösa strax under 907 - 5 = 902 punkter där kontrakten säljs. På motsvarande sätt fungerar även blankade positioner. 


Procentuell flytnivå: Om du anger ett negativt tal i fältet SL Mini flytnivå räknas det istället som en procentsats. Tex betyder

SL Mini flytnivå=-3 ( flytnivån beräknas som högsta köpkursnotering sedan köp -3%)


Att programmera Stoploss Mini´s beteende 


Det finns en parameter för maximalt tillåten spread, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs i procent. Denna parameter förhindrar att stoplossen löser ut under marknadsförhållanden då spreaden är onormalt stor, tex om en emittent har tekniska problem med minifutures eller liknande. 


max_spread_procent:=2


betyder alltså att maximalt 2% skillnad mellan köp- och säljkursen är tillåten för att stoppen ska lösa ut. 


Anslut Stoploss Mini

 • Första steget är att skapa bevakningslinjen du vill använda. För att ansluta scripten som Stoploss Mini använder göra man enligt följande: 
 • Markera diagrammet och klicka på Scriptknappen överst i vänster knapplist 
 • Scriptdialogen öppnas, klicka på Öppna redigering 
 • Markera en ledig plats, tex Plats 1 
 • Leta upp scriptet sl) Stoploss Mini Long osv 
 • Markera nästa lediga plats, tex Plats 2 
 • Leta upp scriptet sl) Stoploss Mini Short osv 


OBS! Om ingen transaktion finns i programmet för det aktuella instrumentet, tex om du köpt det medan AT varit avstängt eller liknande, triggas en order omedelbart när ordermodellerna ansluts. Denna order skickar ett antal på -1 som antal och makuleras av Nordnet. När ordern skickats används den tidpunkten som transaktion och Stoploss Mini utgår från den.


Markera instrumentet i börslistan 

 • Klicka ENTER så att Grunddata kommer upp 
 • Klicka på fliken Indata script 
 • Fyll i önskade värden i fälten för Stoploss Mini och klicka på Spara 
 • Kontrollera i diagrammet så att en stoplosskurva ritas (endast om du har innehav) 


Anslut ordermodellerna

 • Välj det Nordnetkonto du vill använda i verktygslisten överst 
 • Öppna en orderdialog om du inte redan har den öppen 
 • Klicka på fliken Anpassa automatisk orderläggning 
 • Markera ordermodellen Stoploss Mini Long i vänster lista (välj EJ LOOP-versionen om du vill att stoppen ska kopplas bort efter försäljning)
 • Markera önskade aktier du vill ansluta Stoploss Mini till 
 • Klicka på Verkställ anslutning så skapas kopplingarna 
 • Upprepa med Stoploss Mini Short om du tänker handla även med blankade positioner 
 • Klart!