Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Villkor Nordnet Autotrader

Allmänt
Nordnet Bank AB (Bolaget) tillhandahåller en tjänst för automatisk handel i produkten Nordnet Autotrader (Nordnet Autotrader). Bolaget kan fritt avgöra vilka handelsplatser som kan omfattas av tjänsten. Vidare förbehåller sig Bolaget rätten att bestämma vilka värdepapper som ska omfattas av tjänsten. 

Som användare av Nordnet AutoTrader godkänner du följande villkor samt bekräftar att du är medveten om de begränsningar och risker som är förenade med användandet av denna tjänst. Du bör vidare förvissa dig om att du är väl förtrogen med tjänsten och dess innebörd innan du börjar använda densamma. 

Bolaget vill även göra dig uppmärksam på att handel med värdepapper alltid innebär ett risktagande och att din investering såväl kan öka som minska i värde. Det finns därmed ingen garanti för att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information om riskerna med värdepappershandel hänvisas till Bolagets "Information om egenskaper och risker" som återfinns på www.nordnet.se under fliken Tjänster - Blanketter.

Orderläggning och risker med Nordnet Autotrader

Order om köp eller försäljning av aktier eller andra värdepapper med användande av Nordnet Autotrader sänds till handelsplatsen först när de av Kunden angivna villkoren uppnåtts. Villkor som motsvarar eller baseras på värdet av det senaste avslutet på den aktuella handelsplatsen i den aktie som ordern avser innebär att Kundens order sorteras i tidsordning efter andra inneliggande order till motsvarande kurs även om Kunden med hjälp av Nordnet Autotrader har lagt in villkoret tidigare. 

 I likhet med en vanlig order finns det inga garantier för att order lagd via Nordnet Autotrader går till avslut. 

Den information som lämnas om priset vid senaste avslut kan vara avgörande för om en order sänds iväg till handelsplatsen. Bolaget vill därför uppmärksamma Kunden på att avslutsinformationen i vissa fall kan vara felaktig. Det kan t ex inträffa att avslut utförs utanför aktuell köp- och säljkurs. Det kan även inträffa att felaktiga avslut registreras, vilka senare makuleras. Vidare kan otillåten kursmanipulation förekomma på handelsplatserna. Sådan kursmanipulation kan medföra att avslut registreras som avviker från tidigare nivåer. 

Kundens order kan komma att sändas till handelsplatsen även om det senaste avslutet är ett sådant avslut som angivits ovan. Kundens order kan därmed komma att utföras på grund av ett tidigare avslut på handelsplatsen som inte motsvarar ett verkligt marknadsvärde eller Kundens förväntningar beträffande senaste avslut i en viss aktie.

Kunden bör vara medveten om risken för att felaktiga senaste avslutskurser kan leda till att villkor uppnås och att en order därmed skickas till handelsplatsen. För aktier med bristfällig likviditet och låg omsättning medför användande av Nordnet Autotrader ett extra risktagande. Sådana aktier kan ofta visa kraftiga kursrörelser under liten omsättning. Detta kan få till följd att en order utlöses av ett avslut som kraftigt avviker från tidigare avslut.

Förändringar kan ske beträffande de bolag vars aktier är upptagna till handel på de olika handelsplatser som omfattas i Nordnet Autotrader. Bolagens aktiekapital kan justeras genom en höjning eller sänkning av aktiernas nominella belopp, så kallad split (uppdelning eller sammanläggning av aktier), fond- eller nyemission av aktier eller andra finansiella instrument. Även andra bolagsbeslut eller företagshändelser kan medföra förändringar i aktiekursen, vilket i sin tur kan leda till att aktiekursen når villkor och att en order därmed genereras. Kunden ansvarar själv för att bevaka denna typ av händelser och bör vara medveten om den risk dessa händelser innebär.


I tillägg till ovanstående innebär användandet av Nordnet AutoTrader en risk för felaktig orderläggning pga ett tekniskt fel i produkten. Vidare finns en risk för att den av Kunden valda strategin inte ger upphov till önskat resultat.

Begränsning av Bolagets ansvar

Nordnet AutoTrader erbjuds Kunden som ett komplement till ordinarie handelssystem i befintligt skick. Användning av Nordnet AutoTrader sker på Kundens egen risk. Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget ej ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av fel eller brister avseende Nordnet AutoTrader, dess tillgänglighet eller tillförlitlighet. Bolaget ansvarar vidare inte för indirekt skada (såsom t.ex. utebliven vinst, inkomst eller förlust av data), om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.