Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Användarvillkor

 • Kunden godkänner genom att göra en beställning att Autostock AB hanterar personuppgifter i form av epostadress och namn enligt GDPR-direktivet. Autostock AB vidarebefordrar aldrig uppgifterna till tredje part. Personuppgifter används enbart i kommunikationssyfte med kund, såsom produktuppdateringar, fakturering eller liknande.

 • Kunden är inte bunden tidsmässigt till några kostnader eller avtal vid abonnemang på signaler eller mjukvara från Autostock förutom innevarande abonnemangsperiod.

 • Mjukvara installerad på kundens dator eller VPS, såsom Autotrader, betalas i förskott om inte annan överenskommelse gjorts mellan Autostock och kunden.

 • VPS-tjänst (Virtuell Personlig Server) som levereras av extern operatör används på kundens eget ansvar. En VPS är att betrakta som en egen dator och kunden ansvarar på egen hand för användningen. 

 • Programvara som installeras på klientsidan såsom Autotrader används på kundens eget ansvar. Autostock kan inte hållas ansvarigt för fel såsom handhavandefel, fel i programvara, fel vid internetuppkoppling, fel hos mäklare eller andra störningar som kan orsaka ekonomisk skada. Ingen ekonomisk ersättning utgår under några omständigheter från Autostock eller bolagets underleverantörer.

 • Kunden kan när som helst säga upp avtal som omfattar handelsstrategi eller mjukvara, dock senast 20 dagar innan förnyelsetidpunkten.

 • I de fall Paypal används för betalning med kort debiteras avgift automatiskt på förfallodagen enligt den betalningsprofil som kunden tecknat i samband med abonnemanget.

 • Autostock har rätt att stänga av signaler och programlicens vid utebliven betalning.

 • Autostock tar inget ansvar för fel som ligger utanför vår kontroll, tex kundens egen utrustning såsom dator, internetuppkoppling, handhavandefel, fel hos mäklare eller annan extern aktör. Autostock tar ej heller något ansvar för att skickade SMS, push-meddelanden och email levereras utan fördröjning via extern operatör.

 • Inga garantier lämnas vad gäller framtida avkastning. All värdepappershandel innebär ett element av risk. Varje handelsstrategi har en begränsad förmåga att hantera en förändrad börs, och kunden intygar att han förstår att det inte kan garanteras samma avkastning i framtiden som historiskt.

 • Autostock tillhandahåller uppdateringar, förbättringar och korrigeringar i den omfattning dessa produceras, och förbinder sig att avhjälpa ev fel som ligger inom vår kontroll utan oskäligt dröjsmål för kunden. Vid funna fel i mjukvara eller programkod utgår ingen ekonomisk kompensation från Autostock.

 • Alla vitala script levereras i licenskrypterad form, dvs de kan endast köras på det licensnummer som finns angivet i beställningen.

 • Autostock kan inte hållas ansvarigt för skada uppkommen genom användning av genererade signaler eller andra produkter. Kunden intygar att all användning av produkterna sker på egen risk.

 • Signalering från en handelsstrategi kan tillfälligt stängas av i det fall Autostock finner rådande marknadsförhållanden olämpliga för automatisk handel. Detta kan ske antingen manuellt eller automatiskt. Vid sammanhängande avbrott kortare än 1 vecka utgår ingen ekonomisk kompensation av årsavgifter. Åtgärder enligt ovan ska i första hand ses som en del av handelsstrategin. Detta gäller även strategier från Autostock Approved-partners.

 • Autostock intygar att lämnade inloggningsuppgifter aldrig kommer att lämnas ut till tredje part under några som helst omständigheter.

 • Kunden ansvarar för att kontakta Autostock inom 14 dagar efter att betalning erlagts som anses vara felaktig.

 • Kunden är medveten om de olika kostnader för kursdata som kan förekomma hos Nordnet. Realtidsdata debiteras av Nordnet direkt från Nordnetkonto och stängs av manuellt via kontakt med Nordnet.

 • Erlagd avgift för Autotrader eller annan mjukvara i form av strateger återbetalas ej. Kunden ansvarar för att han/hon är medveten om gällande abonnemangsperioder och kostnader, inklusive kostnader för realtidsdata hos Nordnet.