Efterbörsen 

Avtagande nervositet i marknaden 
Index har tappat något senaste veckan men volatiliteten är fortsatt på tillbakagång vilket skvallrar om högre "kvalitet" i marknaden, dvs vi kommer närmare ett köpläge. Minskad volatilitet har historiskt alltid inneburit uppgångar, och alla uppgångsfaser de senaste 30 åren har präglats av låg nervositet. Vår panikindikator som baseras på just volatilitet är inte i omedelbar närhet att slå till, tvärtom är de båda signalbanden på väg bort från varandra. Avståndet är inte speciellt långt ännu, vilket beror på den stora kursrörelsen i samband med Brexit-omröstningen. Därmed behövs bara någon eller ett par veckor av ökad nervositet för att de ska korsa varandra och utlösa en "panikköpsignal". Det är här det intressanta fenomenet syns - låg volatlitet har gett långa uppgångar historiskt, medan extremt höga volatilitetstoppar alltid signalerat slutet på en nedgångsfas. Det vore mycket intressant att få ett sådant larm, vilket inte inträffat sedan 2011. 

Volatilitey Average Points 
Vi har vidareutvecklat volatilitetsanalysen och gör en jämförelse mellan historisk genomsnittsvolatilitet samt aktuellt volatilitet på kort sikt. Det syns väldigt tydligt hur låg volla = uppgångar, extremt hög volla = vändning uppåt, medan volatilitet i närheten av det historiska genomsnittet betyder nervositet och oftast nedgång. Vi har arbetsnamnet V.A.P för indikatorn som väger samman aktuell volatilitet med en mått på om den kortsiktiga volatiliteten är stigande eller fallande, dvs ett slags momentum. Summan av dessa båda delar normaliseras till en kurva som svänger mellan 0-100 och utgör ett lättavläst "poängsystem". Det fungerar både för index och aktier. Poängnivåer över 80 tolkar vi som köpläge, då instrumentet uppvisar antingen onormalt hög eller låg volatilitet, medan nivåer under 20 betyder säljsignal med nervositet i paritet med det historiska genomsnittet = ointressant aktie ur köpsynpunkt. 
Det mest intressanta med V.A.P är egentligen att ingen som helst analys görs av kurstrenden i sig, inga medelvärden eller andra analysindikatorer används förutom skillnaden mellan dagsstängningskurserna. Vi har alltså goda statistiska övertag att förutsäga kursriktningen bara genom att titta på volatilitet. 
I diagrammet nedan syns de olika kurvorna för OMXS30 tillsammans med historiska signaler. 


Den andra viktiga indikatorn vi ständigt håller nog koll på är årsmedelvärdet, dock inte utritat i diagrammet ovan eftersom det blir stökigt. Kursnivån hos index just nu är precis i närheten av den nivå vi prognostiserar att 12-månaders medelvärde kommer hamna efter augustis slut. Om månadsstängningen sker över den nivån har vi en signal om att gå ur vår blankade position i index som togs av Crescendo 1:a oktober förra året. Det återstår att se om det positiva säsongsmönstret kommer ge en mer hållbar uppgång under vinterhalvåret. En möjlighet är ju självklart att någon månad stänger under årsmedelvärdet igen, och då får vi i så fall en ny blanksignal för nedgång. Ett mer sannolikt scenario skulle kunna vara att vi får viss uppgång fram till april, följt av mer pessimistisk marknad under nästa sommar. Det är egentligen onödigt att ens spekulera i det redan nu eftersom allt som behöver göras är att följa marknadssignalerna i nutid. 

Nedan syns ett par exempel på aktier som uppvisar intressanta poängnivåer enligt V.A.P-indikatorn:

Dow Jones börjar bli intressant eftersom volatiliteten faller och V.A.P-poängen börjar närma sig 80. Historiskt har signalerna fallit väl ut, och V.A.P signalerade sälj långt innan finanskrisen tvingade ner kurserna märkbart. Volatiliteten ökade i god tid innan krisen var ett faktum.

När den värsta paniken infann sig ökade volatiliteten till onormalt höga nivåer som signalerar att urskakningen är nära förestående. 14:e oktober hamnade V.A.P-värdet över 80 igen och signalerar därmed köp. 

Klicka för större bild

BETS-B
är klart mest intressant just nu av LargeCap-aktierna ur volatilitetssynpunkt. Det rejäla nedstället i samband med rapporten för några veckor sedan skapade omedelbart "tokhög" volla, och aktien har i skrivande stund 100 av 100 möjliga V.A.P-poäng. 
 15:e juli förra året hade volatiliteten ökat och närmat sig medianvärdet där poäng under 20 noterades vilket betyder säljsignal. Nivån har legat runt 20 sedan dess, fram till rapporten som alltså i ett slag vände på poängskalan.
I bilden syns också ett exempel på hur V.A.P ser ut i Kalkylforskaren, med poängnoteringarna i kolumnen till höger. Det är viktigt att koppla ett diagram till börslistan så att man snabbt kan verifiera att det finns minst 4 års historik vilket behövs för att kunna beräkna V.A.P korrekt. Instrument med höga poäng men mindre historik ska man alltså bortse ifrån.
 
Klicka för större bild


Nordnet firar 20 år!
Vi passar naturligtvis på att fira Nordnets 20-årsdag, och är själva stolta över att ha varit med på resan under halva tiden som aktiebolaget Autostock AB. I februari firar vi vårt 10-årsjubileum.


 
Nyheter