Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Volatility Average Points

Med V.A.P kan du enkelt få en poäng på en aktie eller index baserat på relativ volatilitet som snabbt visar hur attraktiv tillgången är för tillfället.
På samma sätt som pris och volym är viktigt för att kunna analysera marknadsrörelser kan vi använda volatilitet på liknande sätt. Vad är egentligen volatilitet? Kort sagt är det ett mått på hur stora marknadsrörelser vi ser för tillfället. Det går att mäta på en mängd olika sätt, men vi har valt att mäta skillnaden mellan slutkurserna dag för dag i V.A.P-indikatorn.
I diagrammet nedan ser vi ett exempel med en aktie vars dagsvolatilitet ritats ut som en cyangrön kurva. 
  Det långsiktiga genomsnittet markeras som grön kurva, och det kortsiktiga momentana värdet som en röd kurva. Vi kan snabbt se i diagrammet att perioder med låg volatilitet kännetecknas av stabil kursuppgång. På motsvarande sätt faller aktiens kurs i perioder av högre volatilitet, för att bottna ut när volatiliteten ökar till ett extremt högt värde. Vi kan se samma fenomen på en mängd aktier och index. Marknadens nervositet kan direkt mätas som volatilitet. 

 Ökande volatilitet = alltmer nervositet i marknaden = fallande kurser
 Låg volatilitet = små dagsrörelser - lugna handlare som inte räknar med några större nedgångar = stigande kurser
 Extremt hög volatilitet = panik i marknaden - de sista säljarna skakas av och vi är nära en vändpunkt

 

VAP som grafisk indikator
Just vändningen från en längre tids nedåtgående trend i samband med kraftigt förhöjd volatilitet är intressant. Det är ett typiskt beteende som ofta syns i både aktier och index.

Det finns gott om förklarande teorier, men en enkel orsak skulle kunna vara att de stora dagskursrörelserna orsakas av aktörer som handlar stora poster i marknaden med större kurspåverkan som följd, ofta i ren panik.
När säljarna sålt av sina innehav avtar säljtrycket snabbt och fyndköparna ser sina chanser att komma in "billigt". Ofta är det samma aktörer som nyss sålt. Det nyinköpta innehavet kanske bevakas noga och säljs direkt med en snäv stoploss vilket ger stora kursrörelser.

 
När kursen börjat stabilisera sig börjar aktörer som ligger i blankade positioner bli nervösa istället och tvingas stänga dessa vilket ytterligare bidrar till förnyat köptryck uppåt. När detta skett brukar volatiliteten falla, och marknaden kan på nytt återgå till en lugnare uppåtgående fas.

I diagrammet nedan ser vi V.A.P-indikatorn som svänger mellan 0-100. Avvikelsen från genomsnittsvolatilitet vägs samman med ett mått på hur snabbt den korta volatiliteten minskar. Kompositsignalen normaliseras till 0-100 och värden över 70-80 (standardgränsvärde) tolkas som tillräckligt hög poäng för köp. Poäng under 20-30 betyder volatilitet som ökar och dessutom ligger runt genomsnittet = ointressant aktie/index att äga.
 

VAP som screeningverktyg i Kalkylforskaren
Screeningverktyget i Autotrader är extremt kraftfullt och kan självklart beräkna V.A.P-poäng för vilka instrument som helst. Därmed blir det enkelt att snabbt hitta de mest intressanta köp- resp säljkandidaterna och använda som beslutsunderlag.

Aktuell poäng presenteras för varje instrument i kolumnen längst till höger. Du kan sortera på högsta eller lägsta värde. 

  Ett bra tips är att lägga kalkylen i en sparad arbetsyta med ett associerat diagram till listan så kan man snabbt titta på kursutvecklingen genom att dubbelklicka på önskat instrument. Det går utmärkt att lägga fler kalkyler i samma arbetsyta så att man kan samköra olika typer av analyser. Tex kan Predictive Average vara intressant i samband med V.A.P för att skaffa sig ett större statistiskt övertag.